Bergmann / Moritz Quintet feat. Sandra Hempel @ Brühl


Termin Details


Matthias Bergmann tp – Raimund Moritz sax – Sandra Hempel git – Peter Schwebs b – Jens Düppe dr 

https://www.kornkammer-bruehl.de/

 

Bergmann – Moritz Quintet feat. Sandra Hempel – Moodswing (2019)