Bergmann / Moritz Quintet feat. Sandra Hempel @ Köln


Termin Details


Matthias Bergmann tp – Raimund Moritz sax – Sandra Hempel git – Peter Schwebs b – Christian Schoenefeldt dr 

http://www.real-live-jazz.de/

 

Bergmann – Moritz Quintet feat. Sandra Hempel – Moodswing (2019)