Sebastian Böhlen Sextett @ Neuer Deutscher Jazzpreis Mannheim


Termin Details


Sebastian Böhlen git – Matthias Bergmann tp – Stefan Karl Schmid sax – Volker Engelberth p – Jakob Dreyer b – Peter Gall dr

Neuer Deutscher Jazzpreis 2018

https://www.sebastianboehlen.com