Termin Tag: Schweizer Kirche

Helmut Reuter b – Matthias Bergmann tp, flgh – Michael Junker sax – Katja Knaus voc – Arne Bohnet p – Thomas Hempel dr – Lukas Meile perc Emden Schweizer Kirche Beginn 17h https://musiak-emden.de/veranstaltungen/detail/